NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ

Jaki jest cel projektu?

Głównym celem realizacji Projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą B+R oraz profesjonalnymi instytucjami doradczymi, poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii, wiedzy i innowacji do tych przedsiębiorstw, prowadzących do wzrostu ich poziomu innowacyjności i konkurencyjności.

Czym jest bon na innowacje?

Bon to współfinansowanie przez OPZL z pieniędzy Unii Europejskiej kosztów prowadzenia prac badawczych i doradczych wykonywanych przez wyspecjalizowane jednostki na rzecz firm.

Na co może zostać udzielony bon na innowacje?

Bon na innowacje może otrzymać każde małe lub średnie przedsiębiorstwo, które zamierza zrealizować jeden z następujących celów:

  • przeprowadzenie prac B+R,
  • wdrożenie nabytych prac B+R,
  • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
  • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
  • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
  • doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
  • doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych (przedstawienie strategii będzie jednym z podstawowych warunków udziału w konkursie w ramach Działania 1.4 Osi Priorytetowej 1 – II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP),
  • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.
Czy jeden bon może obejmować kilka usług?

Tak, w ramach bonu można łączyć kilka usług.

W jaki sposób mogę się ubiegać o bon?

Należy złożyć w czasie trwania Konkursu Wniosek o Bon wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie OPZL w Zielonej Górze.

Jak będzie oceniany mój wniosek?

W pierwszej kolejności wniosek przejdzie ocenę formalną. Będzie sprawdzana zgodność z wymogami opisanymi w Regulaminie. W przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosek jest kierowany do oceny merytorycznej, która składa się z oceny obligatoryjnej i fakultatywnej.

Jaka jest maksymalna wartość udzielonego bonu?

W przypadku usług B+R wartość bonu musi wynosić poniżej 100 000 zł, natomiast w przypadku usługi doradczej poniżej 20 000 zł. Warto zaznaczyć, że jest to tylko i wyłącznie koszt netto (bez podatku VAT). VAT pokrywa firma z własnych środków.

Jaki jest maksymalny czas trwania usługi w ramach bonu?

Czas trwania usługi w ramach bonu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Kto może się ubiegać o przyznanie bonu?

O przyznanie Bonu może ubiegać się przedsiębiorstwo, prowadzące działalność na terenie województwa lubuskiego oraz spełniające definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Jaka jest definicja MŚP?

Uogólniając, MŚP zatrudnia mniej niż 250 pracowników a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

Kto może być wykonawcą usługi?

Wykonawcą usługi mogą być tylko jednostki posiadające odpowiedni potencjał merytoryczny i techniczny oraz doświadczenie badawcze, wdrożeniowe lub doradcze, zazwyczaj są to Parki Naukowo-Technologiczne.

Czy usługa może być zrealizowana przez kilku wykonawców?

Usługa powinna być zrealizowana przez jednego wykonawcę. Wyjątkiem może być specyfika danej usługi, które uniemożliwia realizacji usługi przez jeden podmiot.

Kiedy dokonuje się wyboru wykonawcy?

Wyboru wykonawcy dokonuję się przed złożeniem wniosku o Bon.

W jaki sposób dokonać wyboru wykonawcy?

Wykonawcę należy wybrać przeprowadzając rozeznanie rynku. Wysyłając 3 zapytania ofertowe do potencjalnych wykonawców i pozyskując od nich oferty. Wybrana oferta musi być najbardziej korzystna ekonomicznie i jakościowo

Kim jest Broker innowacji?

To osoba fizyczna lub Instytucja Otoczenia Biznesu o odpowiednich kwalifikacjach, mogąca świadczyć usługi brokerskie dla MŚP w ramach bonu na innowacje. Brokerów innowacji można wybierać tylko z listy przygotowanej przez OPZL.

Czy mam obowiązek skorzystania z usług Brokera innowacji?

Nie ma takiego obowiązku.

Do kiedy , gdzie i w jaki sposób można składać wnioski o przyznanie bonu?

Wnioski należy składać do dnia 30.09.2019 r. do godz. 16:00 w siedzibie OPZL przy ul. Reja 6 w Zielonej Górze.

W jaki sposób jest prowadzony nabór?

Nabór jest prowadzony w formie Konkursu zamkniętego.

Czy mogę wycofać złożony wniosek?

Tak, firma na każdym etapie może wycofać swój wniosek.

Na jakiej podstawie jest udzielony bon?

Bon zostanie udzielony na podstawie umowy trójstronnej lub czterostronnej, zawartej między OPZL, firmą, wykonawcą i ewentualnie brokerem innowacji.

Jak jest zabezpieczona umowa?

Umowa jest zabezpieczona wekslem in blanco podpisanym przez firmę i wykonawcę.

Czy jestem zobowiązany do zachowania trwałości usługi?

Firma, która otrzyma bon jest zobowiązana do zachowania 3-letniego okresu trwałości dofinansowanej usługi. Natomiast dokumentację należy przechowywać do okresu 10 lat.

Jak wygląda proces finansowania usługi?

Po akceptacji raportu końcowego OPZL wystawi firmie fakturę VAT na 15% kosztów kwalifikowalnych usługi. OPZL przeleje wykonawcy 100% wartości wykonanej usługi, po opłaceniu przez firmę wyżej wspomnianych 15%. OPZL pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektowym, dokona wypłaty wsparcie w terminie 14 dni roboczych od zaakceptowania raportu końcowego.

Czy w ramach udzielonego wsparcia są przewidziane kontrole?

Firmy, które otrzymały bon muszą liczyć się z ewentualną kontrolą udzielonego im wsparcia.

Czy usługa związana z ICT wpisuje się w RIS??

Tak, usługa związana z ICT wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS). W związku z tym we wniosku o bon w polu F17 należy zaznaczyć: “Innowacyjny przemysł”, natomiast w polu F18 wskazać branżę ICT i podać uzasadnienie wpisywania się usługi w RIS.

Czy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. lubuskiego koniecznie musi być potwierdzone wpisem do KRS/CEIDG??

Tak, warunek ten musi być spełniony w momencie składania wniosku o bon. W przypadku kiedy firma nie posiada jeszcze wpisu do KRS/CEIDG, a posiada jedynie dokument świadczący o złożeniu wniosku lub uchwałę zarządu/zgromadzenia wspólników o powołaniu oddziału w lubuskiem, nie kwalifikuje się do udziału w Konkursie.