W poprzedniej edycji projektu wspierali nas:

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. została założona we wrześniu 2007 roku w Szczecinie, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorców oraz samorządów na wysokospecjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe głównie w zakresie absorpcji funduszy unijnych, oraz doradztwa gospodarczego i ekonomicznego. Po blisko siedmiu latach działalności jest to największa firma doradcza w województwie zachodniopomorskim. W rankingu magazynu „Fundusze Europejskie” z 2015 r. podsumowującym perspektywę finansową 2007-2013 firma uzyskała 1. miejsce wśród firm doradczych w województwie zachodniopomorskim oraz  znalazła się w pierwszej dwudziestce najlepszych firm doradczych w całej Polsce. W ostatnich latach firma specjalizuje się w obsłudze korporacji oraz organów administracji publicznej, znajdując się w pierwszej dziesiątce rankingów ogólnopolskich w tych specjalnościach, ale przede wszystkim zapewniając podejście systemowe do projektów (poza opracowaniem koncepcji, stworzeniem dokumentacji aplikacyjnej i zarządzaniem projektem zajmujemy się również opracowywaniem dokumentów strategicznych oraz badaniami ewaluacyjnymi programów pomocowych) – nie ograniczamy się zatem do powszechnego na rynku „napisania i rozliczenia projektu”.

Potencjał firmy stanowi doświadczona kadra – Dyrektorzy i Menedżerowie, którzy od lat zawodowo zajmują się tematyką analiz przygotowawczych przedsięwzięć, doradztwem, zarządzaniem, szkoleniami, badaniami społecznymi i ewaluacjami, ochroną środowiska jak również tematyką innowacyjności. Zespół firmy poza językiem polskim zapewnia komunikację i przygotowanie materiałów w językach angielskim i niemieckim.

Firma zatrudnia obecnie blisko 10 etatowych pracowników w trzech Departamentach:

 • Departament Projektów Inwestycyjnych
 • Departament Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi
 • Departament Szkoleń

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. specjalizuje się w następujących obszarach:

Doradztwo

 • planowanie inwestycyjne związane z analizą opłacalności inwestycji, poszukiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, pomoc w zdobyciu finansowania, wyszukiwanie optymalnych warunków do inwestowania
 • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstw związane z doradztwem w zakresie zakładania firm głównie dla podmiotów zagranicznych, współpraca z jednostkami samorządów terytorialnych w zakresie ulokowania inwestycji w strefach ekonomicznych
 • doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności – controlling
  i rachunkowość zarządcza
 • analizy finansowe, biznes plany, studia wykonalności inwestycji

Strategie

 • strategie rozwoju dla jednostek samorządu terytorialnego, głównie strategie rozwoju innowacji, strategie rozwoju obszarów wiejskich oraz turystyki
 • strategie rozwoju zasobów ludzkich oraz strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • lokalne strategie rozwoju m.in. dla Lokalnych Grup Działania, lokalne plany rewitalizacji

Dotacje inwestycyjne

 • analiza stanu „zerowego” oraz poszukiwanie rozwiązań i źródeł dofinansowania inwestycji środkami publicznymi
 • przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej
 • zarządzanie projektami infrastrukturalnymi dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, pełnienie funkcji  Inżyniera Kontraktu
 • rozliczenie projektów i raportowanie

Szkolenia

 • analiza potrzeb szkoleniowych
 • szkolenia otwarte i „szyte na miarę” dla przedsiębiorców oraz jednostek sektora finansów publicznych
 • przygotowanie i zarządzanie projektami finansowanymi z EFS

Doświadczenie ZGD

„Firma dotychczas przygotowała ponad 500 projektów, na kwotę bliską 1,9 mld PLN oraz uzyskała zarówno dla przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych jak i jednostek administracji publicznej dofinansowanie przekraczające 1 mld PLN. W przeciągu dwunastoletniej działalności pozyskała dofinansowanie dla około 430 podmiotów, przygotowała około 40 różnych dokumentów strategicznych, na bieżąco zarządza ponad pięćdziesięcioma projektami dofinansowanymi ze środków unijnych, przeprowadziła około 450 szkoleń. Standardowa średnia wartość opracowywanych przez nas projektów oscyluje w kwotach: 4 – 8 mln PLN. Firma specjalizuje się w projektach innowacyjnych. W konkursach na dofinansowanie projektów o wysokim stopniu innowacyjności ZGD osiąga 90% skuteczność.”

ZGD Sp. z o.o. jest liderem na rynku zachodniopomorskim w realizacji i zarządzaniu projektami szkoleniowo-doradczymi, które są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W ramach usług szkoleniowych realizujemy projekty szkoleniowe i szkoleniowo-doradcze współfinansowane ze środków unijnych dla przedsiębiorców, jednostek administracji publicznej, osób bezrobotnych i klientów indywidualnych na terenie całego kraju. Spółka zajmuje się również organizacją szkoleń otwartych, zamkniętych, wyjazdowych, połączonych z integracją uczestników. Szeroka, doskonale przygotowana kadra trenerska prowadzi szkolenia poszerzające kompetencje zawodowe w sposób zindywidualizowany dla każdego Klienta. Przewagą naszej firmy jest wieloletnie doświadczenie trenerów, którzy posiadają dodatkowo praktyczną wiedzę pozyskaną w czasie pracy. ZGD sp. z o.o. zajmuje się realizacją projektów dofinansowanych z EFS od A-Z, sporządzamy analizę potrzeb szkoleniowych, opracowujemy wnioski o dofinansowanie, realizujemy, zarządzamy
i rozliczamy projekty. Od 2009 zrealizowaliśmy jako Projektodawca, firma zarządzająca projektem oraz realizująca szkolenia ponad 50 projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna wartość zrealizowanych projektów szkoleniowo-doradczych opiewa na kwotę ponad 40 mln zł.

Obsługujemy najbardziej innowacyjne firmy w regionie oraz zajmujemy się tematyką innowacyjności przy opracowywaniu dokumentów strategicznych (między innymi opracowanie Strategii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich województwa zachodniopomorskiego na lata 2010-2015, Regionalnej Strategii Innowacji dla województwa zachodniopomorskiego oraz Regionalnej Strategii Innowacji województwa dolnośląskiego, udział w projekcie Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji poprzez Opracowanie modelu wdrożeniowego Lokalnego Centrum Innowacji w obszarze turystyki w subregionie Północnej Wielkopolski). Zrealizowaliśmy również projekt związany z przeprowadzeniem badań ankietowych w zakresie stanu wdrażania  Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013.

Dolnośląscy Pracodawcy

Dolnośląscy Pracodawcy to związek pracodawców, który od ponad 25 lat z sukcesem propaguje ideę zrzeszania się pracodawców. Stanowi jedną z najliczniejszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku, liczącą blisko 170 członków.

Dolnośląscy Pracodawcy są członkiem Konfederacji Lewiatan, którą tworzą branżowe i regionalne związki pracodawców, członkowskie indywidualni, pracodawcy posiadający szczególną pozycję gospodarczą i znaczenie w stosunkach pracy.

Celem działalności Związku jest ochrona praw pracodawców oraz zwiększenie ich roli i znaczenia w życiu publicznym, a także w kształtowaniu prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Członkostwo w Dolnośląskich Pracodawcach to kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju, w tym:

 • reprezentacja interesów pracodawców;
 • bezpłatne szkolenia i doradztwo – całoroczny dostęp do Akademii DP;
 • wydarzenia i projekty biznesowe – wiedza, networking, rozwój firmy;
 • grupa zakupowa – publikacja oferty firmy;
 • newsletter – najnowsze informacje ze świata biznesu;
 • uczestnictwo w projektach UE – staże, granty na doradztwo.

Dolnośląscy Pracodawcy od kilku lat realizują projekty, których celem jest wzmocnienie i rozwój potencjału przedsiębiorców z Dolnego Śląska. Aktualnie realizowane projekty to m.in.:

 • „Bon na Innowacje! Innowacyjność=Konkurencyjność”, który ma za zadanie zwiększyć aktywność badawczo – rozwojową sektora MŚP na Dolnym Śląsku dzięki dofinansowaniu przeznaczonemu na usługi badawczo-rozwojowe oraz procesy wdrożeniowe.
 • „Umiejętności zawodowe i praktyka kluczem do zatrudnienia”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie, w tym samozatrudnienie, 204 absolwentów technikum poprzez: nabycie praktycznych umiejętności związanych z zawodem, poznanie pracy w naturalnym środowisku, kreowanie przedsiębiorczych postaw u młodych ludzi, wyłowienie talentów, czyli młodych ludzi z predyspozycjami do prowadzenia działalności gospodarczej i z dobrymi pomysłami biznesowymi i rozwijanie ich predyspozycji, doskonalenie kadry nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w praktyce szkolnej.
 • „WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ” (II edycja) – celem projektu jest dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy na obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (do VII 2020 r.), w tym podniesienie kompetencji zawodowych osób dorosłych zamieszkujących na terenie powiatów Aglomeracji Wałbrzyskiej bez względu na ich sytuację na rynku pracy.

Więcej o Dolnośląskich Pracodawcach na stronie www.dp.org.pl