NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

FAQ

Jaki jest cel projektu?

Celem projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich firm poprzez udzielenie bonu finansowego na realizację projektu badawczo – rozwojowego i/lub usług doradczych. Projekt ma na celu również wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą B+R oraz profesjonalnymi instytucjami doradczymi, poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii, wiedzy i innowacji do tych przedsiębiorstw, prowadzących do wzrostu ich poziomu innowacyjności i konkurencyjności.

Czym jest bon na innowacje?

Bon to współfinansowanie przez OPZL, ze środków finansowych UE, kosztów prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i/lub doradczych wykonywanych przez wyspecjalizowane jednostki na rzecz firm. Zrealizowane w ramach bonów usługi badawczo-rozwojowe, powinny doprowadzić do powstania nowych bądź ulepszonych produktów czy też usług, lub do zmian procesowych w przedsiębiorstwach.

Na co może zostać udzielony bon na innowacje?

Bon na innowacje może otrzymać każde małe lub średnie przedsiębiorstwo, które zamierza zrealizować jeden z następujących celów:

 • przeprowadzenie prac B+R,
 • wdrożenie nabytych prac B+R,
 • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
 • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
 • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
 • doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
 • doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych (przedstawienie strategii będzie jednym z podstawowych warunków udziału w konkursie w ramach Działania 1.4 Osi Priorytetowej 1 – II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP),
 • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.
Czy jeden bon może obejmować kilka usług?

Tak, w ramach bonu można łączyć kilka usług.

W jaki sposób mogę się ubiegać o bon?

Należy złożyć w czasie trwania Konkursu Wniosek o Bon wraz z wymaganymi załącznikami w siedzibie OPZL w Zielonej Górze.

Jak będzie oceniany mój wniosek o bon?

W pierwszej kolejności Operator analizuje wniosek pod względem formalnym. Jeżeli wniosek zostanie oceniony pozytywnie to przechodzi do oceny merytorycznej, która obejmuje 3 etapy. Najpierw jest to ocena obligatoryjna, a następnie fakultatywna i premiująca. Wszystkie etapy oceny oraz kryteria zostały szczegółowo opisane w paragrafie 10 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia, wersja 02 z dnia 07.09.2021.

Jaka jest maksymalna wartość udzielonego bonu?

W przypadku usług B+R wartość bonu musi wynosić poniżej 100 000 zł netto (bez podatku VAT), a w sytuacji, gdy MŚP nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT poniżej 100 000,00 zł brutto, natomiast w przypadku usługi doradczej poniżej 20 000 zł netto (bez podatku VAT), a w sytuacji gdy MŚP nie ma prawnej możliwości odzyskania VAT 20 000,00 zł brutto. Koszt Usługi powyżej kwoty dofinansowania oraz podatek VAT pokrywa Grantobiorca ze środków własnych.

Jaki jest maksymalny czas trwania usługi w ramach bonu?

Czas trwania usługi w ramach bonu nie może przekroczyć 7 miesięcy (data zakończenia usługi nie może być późniejsza niż 31.10.2021 r. – dla Konkursu nr 1/2020 oraz 30.09.2022 r. – dla Konkursu 2/2021)

Kto może się ubiegać o przyznanie bonu?

O przyznanie Bonu może ubiegać się przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego (potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG, w tym adres siedziby głównej lub oddziału muszą znajdować się na terenie woj. lubuskiego) oraz spełniające definicję mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Jaka jest definicja MŚP?

Uogólniając, MŚP zatrudnia mniej niż 250 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR. Pełna definicja jest określona została w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Kto może być wykonawcą usługi?

Wykonawcą usługi mogą być tylko jednostki posiadające odpowiedni potencjał merytoryczny i techniczny oraz doświadczenie badawcze i/lub wdrożeniowe i/lub doradcze, zazwyczaj są to parki naukowo-technologiczne i uczelnie wyższe. W przypadku tych instytucji, wyżej wskazany potencjał jest jednoznaczny.

Czy usługa może być zrealizowana przez kilku wykonawców?

Usługa powinna być zrealizowana przez jednego wykonawcę. Wyjątkiem może być specyfika danej usługi, która uniemożliwia jej realizację przez jeden podmiot, ale wymaga to odpowiedniej argumentacji.

Kiedy dokonuje się wyboru wykonawcy?

Wyboru wykonawcy dokonuję się przed złożeniem wniosku o Bon.

W jaki sposób dokonać wyboru wykonawcy?

Gdy Wnioskodawcę nie obowiązuje Prawo Zamówień Publicznych wykonawcę należy wybrać przeprowadzając rozeznanie rynku. Rekomendujemy wysłanie 3 zapytań ofertowych do potencjalnych wykonawców i pozyskanie od nich 2 ofert cenowych. Wybrana oferta musi być najbardziej korzystna ekonomicznie i jakościowo.

Więcej rekomendacji dotyczących wyboru Wykonawcy Usługi zawarliśmy w specjalnie przygotowanym Poradniku dotyczącym sposobu wyłonienia Wykonawcy i Brokera innowacji, dostępnym w zakładce PLIKI

Kim jest Broker innowacji?

To osoba fizyczna lub Instytucja Otoczenia Biznesu o odpowiednich kwalifikacjach, mogąca świadczyć usługi brokerskie dla MŚP w ramach bonu na innowacje. Brokerów innowacji można wybierać tylko z listy przygotowanej przez OPZL.

Czy mam obowiązek skorzystania z usług Brokera innowacji?

Nie ma takiego obowiązku.

Do kiedy , gdzie i w jaki sposób można składać wnioski o przyznanie bonu?

Nabór Wniosków o Bon w ramach Konkursu nr 2/2021 rozpoczyna się dnia 11.10.2021 od godziny 08:00 r. i zakończy się po otrzymaniu wniosków, których łączna wartość wnioskowanego dofinansowania osiągnie kwotę 300% całkowitej alokacji przeznaczonej na Konkurs 2/2021 (nie dłużej niż do dnia 22.10.2021 r. do godziny 16:00).

 

Wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską do siedziby Operatora – Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze (ul. Reja 6). Datą wpływu Wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora.

 

Wniosek wraz z załącznikami powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, zawierającym następujące informacje:

 • Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy.
 • Nazwa i adres Operatora.
 • Dopisek „Konkurs – Bon na innowacje”.
W jaki sposób jest prowadzony nabór?

Nabór jest prowadzony w formie Konkursu zamkniętego.

Czy mogę wycofać złożony wniosek?

Tak, firma na każdym etapie może wycofać swój wniosek.

Na jakiej podstawie jest udzielony bon?

Bon zostanie udzielony na podstawie umowy trójstronnej lub czterostronnej, zawartej między OPZL, firmą, wykonawcą i ewentualnie brokerem innowacji.

Jak jest zabezpieczona umowa?

Umowa jest zabezpieczona wekslem in blanco z klauzulą bez protestu wystawionym przez firmę wraz z deklaracją wekslową.

Czy jestem zobowiązany do zachowania trwałości usługi?

Grantobiorca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Usługi. O terminie przechowywania poinformuje Operator po otrzymaniu tej informacji od Instytucji Zarządzającej, którą jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Jak wygląda proces finansowania usługi?

Usługa jest rozliczana etapami, rozpisanymi we Wniosku o Bon złożonym przez firmę. Po zakończeniu danego etapu, firma składa do OPZL raport cząstkowy/końcowy wraz z załącznikami. Po akceptacji dokumentów, OPZL wystawia notę obciążeniową na firmę, na 15% kosztów kwalifikowalnych rozliczanego etapu. Po otrzymaniu tej płatności, OPZL przelewa na konto Wykonawcy 100% wartości kosztów kwalifikowalnych danego etapu. OPZL dokonuje płatności pod warunkiem dostępności środków finansowych na koncie projektowym.

Czy w ramach udzielonego wsparcia są przewidziane kontrole?

Firmy, które otrzymały bon muszą liczyć się z ewentualną kontrolą udzielonego im wsparcia. Kontroli może dokonać OPZL oraz inne podmioty takie jak: Instytucja Zarządzająca RPO-L2020, Instytucja Audytowa, Komisja Europejska, Europejski Trybunał Obrachunkowy, lub inne instytucje uprawnione do przeprowadzania kontroli.

Czy usługa związana z ICT wpisuje się w RIS?

Tak, usługa związana z ICT wpisuje się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS). W związku z tym we wniosku o bon w polu F17 należy zaznaczyć: „Innowacyjny przemysł”, natomiast w polu F18 wskazać branżę ICT i podać uzasadnienie wpisywania się usługi w RIS.

Czy prowadzenie działalności gospodarczej na terenie woj. lubuskiego koniecznie musi być potwierdzone wpisem do KRS/CEIDG?

Tak, warunek ten musi być spełniony w momencie składania wniosku o bon. W przypadku kiedy firma nie posiada jeszcze wpisu do KRS/CEIDG, a posiada jedynie dokument świadczący o złożeniu wniosku lub uchwałę zarządu/zgromadzenia wspólników o powołaniu oddziału w lubuskiem, nie kwalifikuje się do udziału w Konkursie.

Czy wkład własny przedsiębiorstwa może być niematerialny?

Nie, wkład własny musi być wniesiony w postaci finansowej.

Czy można skorzystać z Wykonawcy z innego województwa?

Tak, nie ma co do tego ograniczeń. Najważniejsze, aby wybrany Wykonawca posiadał odpowiedni potencjał merytoryczny i techniczny, ale również doświadczenie badawcze i/lub wdrożeniowe i/lub doradcze, niezbędne do realizacji usługi przedstawionej we wniosku o bon.

Czy jest ograniczenie co do ilości znaków we wniosku?

Nie ma takiego ograniczenia.

Czy jest możliwe poprawienie lub uzupełnienie wniosku?

W ramach oceny formalnej dopuszcza się możliwość dokonania przez Wnioskodawcę 2-krotnych poprawek formalnych wskazanych przez Operatora. Po złożeniu wniosku oraz na etapie oceny formalnej nie ma możliwości wniesienia poprawek do treści wniosku podlegających ocenie merytorycznej.

Czym są kryteria premiujące i jak będą oceniane?

W ramach oceny merytorycznej premiującej można otrzymać maksymalnie 10 dodatkowych punktów. Warunkiem dopuszczenia Wniosku do oceny premiującej jest otrzymanie na ocenie fakultatywnej powyżej 50 proc. maksymalnej, możliwej do zdobycia liczby punktów na tym etapie oceny.

W ocenie merytorycznej premiującej są dwa kryteria do wyboru (ocenie podlega spełnienie tylko jednego z dwóch kryteriów):

 • Wartość wnioskowanego wsparcia dla Usługi wynosi maksymalnie 88 400,00 zł, lub
 • Wkład własny Wnioskodawcy do kosztów kwalifikowalnych Usługi wynosi przynajmniej 25% ich wartości.
Usługa o charakterze informatycznym. Na co zwrócić szczególną uwagę?

W przypadku gdy Usługa będzie miała charakter informatyczny, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati 2015, dotyczące obszaru „Działalność B+R a tworzenie oprogramowania komputerowego”.

Czym jest pomoc de minimis?

Pomoc de minimis to wsparcie ze środków publicznych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Wartość dofinansowania udzielonego jednej firmie w trakcie 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 200 tys. euro, natomiast dla firm z sektora transportu drogowego 100 tys. Euro.

Przed wnioskowaniem o kolejne środki, które będą zaliczane do tej formy pomocy, warto sprawdzić, czy otrzymując daną pomoc nie przekraczamy dopuszczalnego limitu. Wysokość już otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować poprzez system SUDOP (System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej).

Grupy wyłączone z tego rodzaju pomocy to m.in. przedsiębiorstwa reprezentujące sektor rybołówstwa i akwakultury i zajmujące się produkcją podstawowych produktów rolnych.