KORZYSTAJ Z WIEDZY I DOŚWIADCZENIA ZAWODOWYCH OŚRODKÓW

WYBIERZ WYKONAWCĘ, KTÓRY ZREALIZUJE TWÓJ POMYSŁ

Wybór odpowiedniego Wykonawcy jest kluczowy w realizacji usługi w Bonie na innowacje. To wybrany przez Ciebie Wykonawca będzie w całości odpowiedzialny za kompleksową realizację usługi oraz za dostarczenie Twojej firmie jej efektów. Wykonawcą w ramach Projektu mogą być tylko jednostki posiadające odpowiedni potencjał merytoryczny i techniczny oraz doświadczenie badawcze, i/lub wdrożeniowe i/lub doradcze. Zazwyczaj takie warunki spełniają parki naukowo-technologiczne oraz uczelnie wyższe. Zakres prac, podejmowany przez wybrany ośrodek, może obejmować zarówno działania badawczo-rozwojowe, opracowanie nowego produktu, usługi albo technologii, jak i uzyskanie bądź nabycie praw własności przemysłowej. Ośrodek może także wspierać przedsiębiorcę w zakresie doradztwa min. związanego z usprawnieniem zarządzania, procedur ochrony praw własności przemysłowej, internacjonalizacji, przygotowania strategii rozwoju działań eksportowych oraz prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej.

Poniżej przedstawiamy listę pięciu nowoczesnych lubuskich parków technologicznych, z którymi dziesiątki firm współpracowały w poprzednich edycjach Projektu. Ich doświadczenie oraz zaplecze techniczne i merytoryczne pozwalają na realizację szerokiego zakresu usług badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorstw z wielu branż. Gwarantuje to również sprawny przebieg prac oraz realne korzyści dla przedsiębiorców, co potwierdziły poprzednie edycje naszego Projektu.

Poznaj lubuskie parki technologiczne i sprawdź czy mogą stać się Wykonawcą Twojego pomysłu!

CENTRUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Centrum powstało, by służyć naukowcom i przedsiębiorcom, w celu opracowywania nowych technologii energetycznych, ale również po to by wspierać przygotowanie kompetentnej kadry inżynierskiej dla przedsiębiorstw projektujących, wytwarzających i wdrażających urządzenia odnawialnych źródeł energii.

centr[/fig]um energetyki odnawialnej sulechów
Wyposażenie obiektu umożliwia prowadzenie wielu innowacyjnych badań z zakresu pozyskiwania, przetwarzania i dystrybuowania energii odnawialnej z różnych źródeł, wzajemnych interakcji tych źródeł oraz szeroko rozumianej efektywności energetycznej w różnych warunkach klimatycznych.

Oferta Centrum Energetyki Odnawialnej obejmuje:

Realizację projektów badawczych:

 • przygotowanie merytoryczne projektów badawczych,
 • organizację zespołów badawczych,
 • przygotowanie szczegółowego programu badań,
 • przeprowadzenie badań i analiz poprzedzających badania właściwe,
 • realizacja właściwego procesu badawczego,
 • raportowanie i opracowanie dokumentacji badawczej,
 • przygotowanie procedur badawczych,
 • przygotowanie procesu ochrony własności intelektualnej.

Audyty, analizy i badania energetyczne i technologiczne:

 • techniczne i technologiczne,
 • analiza dostępnych technologii, analiza SWOT,
 • finansowe,
 • analiza rynku  dla danej technologii w ujęciu finansowym,
 • specjalistyczne rozwiązania innowacyjne oraz wyróżniki technologii.

Projekty dla firm, instytucji i JST:

 • farma wiatrowa,
 • projekty systemów hybrydowych,
 • projekty instalacji fotowoltaicznych,
 • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • Programy funkcjonalno-użytkowe.

Usługi doradcze:

 • doradztwo formalno-prawne,
 • doradztwo techniczne,
 • doradztwo wdrożeniowe,
 • opinie techniczne dokumentacji projektowych, technologicznych.

Oraz:

 • opinie o innowacyjności technologii i urządzeń,
 • zakup wyników prac B+R i wdrożenie. wyników prac B+R w przedsiębiorstwie,
 • przygotowanie koncepcji przy wytworzeniu prototypu lub linii pilotażowych,
 • kojarzenie partnerów biznesowych i naukowych,
 • usługi Brokera innowacji,
 • szkolenia, kursy, warsztaty.

centrum energetyki odnawialnej
Wytworzone produkty i rozwiązania w Centrum Energetyki Odnawialnej często nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów, nie są to również usługi typowe, powszechnie dostępnej na rynku. Większość produktów i usług ukierunkowane są na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych. W CEO ciągle rozszerzamy swoje obszary aktywności, zadania realizowane przez Centrum nie skupiają się jedynie na energetyce odnawialnej.

LUBUSKI OŚRODEK INNOWACJI I WDROŻEŃ AGROTECHNICZNYCH SP. Z O.O.

Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. to pierwszy taki Ośrodek zarówno w Polsce zachodniej, unikatowy na skalę kraju. Ośrodek ten powstał z inicjatywy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie w ramach Lubuskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Zgodnie z tym programem priorytetem Ośrodka jest transfer badań, nowoczesnych technologii oraz innowacji ze świata nauki do przedsiębiorstw. Stworzenie Ośrodka miało na celu zwiększenie konkurencyjności lubuskich firm na poziomie ogólnopolskim oraz europejskim, poprzez ich dostęp do osiągnięć nauki w zakresie szkółkarstwa, ogrodnictwa oraz przetwórstwa spożywczego.

Oferta Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o.

lubuski ośrodek innowacji i wdrożeń agrotechnicznych
Ośrodek powstał przede wszystkim z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach. Jego zadaniem jest działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniowa (B+R+W) dla sektora rolno – spożywczego. Spółka działa jako centrum innowacji i transferu wiedzy do gospodarki dla szkółkarstwa, ogrodnictwa i przetwórstwa spożywczego. Rozwiązuje problemy technologiczne producentów żywności, świadczy innowacyjne usługi, kompleksowo wykonuje badania i próby technologiczne oraz analizy laboratoryjne żywności. W zakresie swojej działalności świadczy także dla przedsiębiorców pomoc publiczną w ramach pomocy de minimis.

Korzyści ze współpracy z LOIiWA:

lubuski ośrodek innowacji i wdrożeń agrotechnicznych
Część laboratoryjna Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych Sp. z o.o. posiada najnowocześniejszą aparaturę badawczą, umożliwiającą ilościową i jakościową analizę składu i bezpieczeństwa mikrobiologicznego surowców, półproduktów oraz produktów spożywczych, jak również dodatków do żywności przy użyciu najbardziej nowoczesnego sprzętu i technologii.

Modułowa budowa linii umożliwia elastyczną aranżację procesów technologicznych, pozwalając tym samym odwzorować realia przemysłowe większości firm z branży. Linie te niczym nie odbiegają od warunków przemysłowych, zarówno w zakresie wyposażenia, jak i prowadzonych procesów technologicznych z uwzględnieniem funkcjonujących systemów zarządzania i kontroli jakości (HACCP, GMP, GHP, ISO). Dodatkowym atutem zainstalowanych linii technologicznych jest ich wieloaspektowe opomiarowanie pozwalające na rejestrację i gromadzenie istotnych parametrów procesu produkcyjnego.

lubuski ośrodek innowacji i wdrożeń agrotechnicznych
LOIiWA oferuje także współpracę w zakresie szeroko rozumianych rozwiązań dla szkółkarstwa, rolnictwa i ogrodnictwa. Część szkółkarska Ośrodka – Szkółka roślin ozdobnych z winnicą doświadczalną – zajmuje się wielokierunkowym doradztwem z zakresu namnażania materiału roślinnego, a także uprawy oraz ochrony roślin użytkowych oraz ozdobnych. Ośrodek prowadzi także badania w obszarze upraw polowych, poletek doświadczanych, doświadczeń wazonowych oraz badań z zakresu różnych systemów nawadniania i nawożenia. Bogata oraz zautomatyzowana infrastruktura tej części umożliwia więc wsparcie procesowe na każdym etapie produkcji roślinnej.

PARK TECHNOLOGICZNY INTERIOR

Park Technologiczny Interior zlokalizowany jest w Nowej Soli. To miejsce otwarte, przyjazne i kreatywne. To miejsce realizacji innowacyjnych przedsięwzięć biznesowych, współpracy z biznesem i nauką. To miejsce  w którym doradza się, szkoli, wpiera i inkubuje.

Interior w swoich zasobach posiada powierzchnię biurową, konferencyjną, produkcyjną i laboratoryjną. Prowadzi Inkubator Innowacji Interior i Sieć Aniołów Biznesu, która wspiera innowacyjne pomysły biznesowe.

park technologiczny interior
park technologiczny interiorInterior dysponuje 3 laboratoriami:

 1. Laboratorium teleinformatyczne, wyposażone w infrastrukturę IT i nowoczesne Data Center.
 2. Laboratorium metrologiczne, wyposażone we współrzędnościową maszynę pomiarową, która pozwala na różne pomiary zarówno małych elementów (10x10x10mm), jak i dużych (3000x3000x3000mm) z dokładnością do 0,02 mm. Ponadto dostępne są: kolorowa mapa odchyłek od modelu CAD, przekroje inspekcyjne, kompletny raport pomiarowy, inżynieria odwrotna.
 3. Laboratorium badań korozyjnych, wyposażone w urządzenie do wykonywania badania w precyzyjnie sterowanej i kontrolowanej atmosferze mgły solnej. Laboratorium jest gotowe do prowadzenia badań zleconych przez firmy zewnętrzne, dotyczących odporności korozyjnej powłok lakierniczych i obwodów elektronicznych. Urządzenie spełnia krajowe i międzynarodowe normy, uzyskane wyniki są powtarzalne i porównywalne.

park technologiczny interior
Interior to ludzie z otwartymi umysłami, którzy mają doświadczenie oraz są odważni i świetnie wykształceni. Dzięki udziałowi w różnych projektach takich, jak Inkubator Innowacji Interior, Akcelerator Innowacji, a także dzięki realizacji badań w projekcie Voucher na innowacje, Park Interior posiada szerokie kontakty biznesowe, dostęp do rynku, zaufanych partnerów, infrastrukturę oraz doświadczenie i wiedzę, którą chętnie się podzieli z MŚP. Takie możliwości potwierdza też logo Interiora, w którym z dwóch kolorów zestawionych razem powstaje kolejny – trzeci. Łącząc Twój i nasz potencjał, tworzymy nową jakość.

Cele Parku Technologicznego Interior w filozofii 5I:

 • identyfikowanie potrzeb firm,
 • inicjowanie kontaktów biznesowych,
 • integrowanie przemysłu z nauką,
 • inspirowanie innowacji,
 • informowanie i szkolenie.

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO SP. Z O.O.

Park Naukowo – Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. to platforma współpracy nauki z biznesem. Jego głównym celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych oraz transfer wiedzy z ośrodków badawczych do przemysłu oraz tworzenie nowych rozwiązań technologicznych na potrzeby MŚP. Park dotychczas zrealizował projekty z zakresu technologii IT, cyberbezpieczeństwa, energetyki cieplnej, energetyki odnawialnej, nanotechnologii, medycyny, obróbki skrawaniem, inżynierii środowiska oraz monitoringu środowiska, których wyniki badań zostały opatentowane i wdrożone komercyjnie.

park naukowo-technologiczny uz
Park jest największym tego typu ośrodkiem w Województwie Lubuskim. Oferuje szereg usług dla biznesu, w skład którego wchodzą m.in.: działalność badawcza, usługi eksperckie, doradcze, realizacja kompleksowych projektów wdrożeniowych od fazy koncepcyjnej aż po ich implementację. Współpracuje ściśle także z Uniwersytetem Zielonogórskim w zakresie realizacji usług badawczych i eksperckich.

Szeroka oferta badawcza obejmuje następujące usługi:

 • analiza energetyczna obiektów, instalacji i źródeł energii,
 • analizy przy użyciu programów: TRNSYS, Audytor SCW, pakiet ANSYS, MatLab + SimuLink, DesignBuilder + EnergyPlus, Mike Urban,
 • komputerowe badania symulacyjne w branży budowlanej, energetyce i inżynierii środowiska,
 • badania efektywności energetycznej,
 • badania kompatybilności elektromagnetycznej,
 • badania emisji dźwięków w komorze akustycznej,
 • badania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych,
 • optymalizacja procesu skrawania na obrabiarki CNC,
 • projektowanie i rozwój systemów informatycznych,
 • projektowanie systemów cyfrowych i wbudowanych,
 • projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych,
 • montaż SMD i THT,
 • programowanie obrabiarek CNC w programach: EdgeCAM, HEIDENHAIN, SINUMERIK,
 • określanie dyspersji nanomateriałów,
 • morfologia powierzchni w skali nanometrycznej,
 • analityka substancji organicznych,
 • konfokalna mikroskopia materiałów biologicznych,
 • analiza porowatości materiałów w skali nanometrycznej.

GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY SP. Z O.O.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. (GOT PNP) jest jedynym w Polsce parkiem technologicznym, specjalizującym się w badaniach oraz komercjalizacji innowacji środowiskowych. Placówka działa w czterech obszarach, które uzupełniając się wzajemnie, tworzą unikalną kompozycję elementów wspomagających transfer technologii i budowanie gospodarki opartej na wiedzy.

Działalność ośrodka

gorzowski ośrodek technolgiczny
Podstawowa działalność jest skoncentrowana wokół Centrum Badawczo-Wdrożeniowego „Eko-Innowacje” (CBW), składającego się z nowoczesnego laboratorium fizyko-chemicznego, akredytowanego przez PCA oraz linii pilotażowych, umożliwiających badania w skali półtechnicznej nad unieszkodliwianiem oraz odzyskiem surowców i energii z odpadów ciekłych oraz stałych. Powyższa konfiguracja umożliwia skuteczną weryfikację innowacji. Spółka ma podpisane umowy o współpracy z wieloma uczelniami, instytutami badawczymi oraz przedsiębiorcami z Polski i Europy, co daje praktycznie nieograniczony dostęp do kadry oraz prac badawczych.

Wynalazki pozytywnie zweryfikowane w CBW „Eko-Innowacje”, również pod kątem ekonomicznym, trafiają do Centrum Transferu Technologii Środowiskowych (CTTŚ), odpowiedzialnego za stworzenie warunków do powołania spółki celowej, której zadaniem jest komercjalizacja danej innowacji.

gorzowski ośrodek technologiczny
GOT PNP działa na zasadach spółki VENTURE CAPITAL, obejmując udziały w nowo powołanych spółkach celowych, znajdując finansowanie dla ich działalności badawczej oraz inwestycyjnej ale także zapewniając pełen wachlarz wsparcia: badawczego, organizacyjnego, finansowo-księgowego, prawnego itp.

Korzyści ze współpracy z GOT:

Centrum dysponuje zapleczem produkcyjno-logistycznym, czyli kompleksowo wyposażonymi halami przeznaczonymi do instalacji rozwiązań prototypowych, zapleczem biurowo-socjalnym oraz kadrą techniczną, która bierze udział w pracach wdrożeniowych na zasadach outsorcingu. Elementem CTTŚ jest laboratorium metrologiczne 3D, umożliwiające prowadzenie pomiarów w obszarze 100 m z dokładnością do 2µm.

Kolejną domeną działalności GOT PNP Sp. z o.o. jest promocja nauk przyrodniczych i technicznych wśród dzieci i młodzieży. Spółka stworzyła unikalny w skali Polski system szkolenia LED – Lubuska Edukacja Dualna. W ramach LED działa Klub Młodego Wynalazcy, w którym dzieci i młodzież z każdego poziomu kształcenia uczestniczą w praktycznych zajęciach laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych naukowców: chemików, fizyków i biologów, którzy na co dzień pracują w laboratorium fizyko-chemicznym w CBW „Eko-Innowacje”. W roku 2015 Klub Młodego Wynalazcy zostanie rozbudowany o dwa laboratoria biologiczno-chemiczne, laboratorium fizyki i energii odnawialnej, laboratorium elektroniki i cybernetyki, laboratorium dzieci młodszych oraz dwie specjalistyczne pracownie: genetyki i in-vitro oraz system energii odnawialnej tzw. małą wyspę energetyczną, służącą do zasilania obiektów i prowadzenia badań.