O PROJEKCIE

100 000 zł na opracowanie dla Ciebie innowacji

Projekt „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” to inicjatywa Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, realizowana w Partnerstwie z Dolnośląskimi Pracodawcami i Zachodniopomorską Grupą Doradczą Sp. z o.o., której przedmiotem jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci bonów na innowacje lubuskim przedsiębiorstwom MŚP na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, wdrożeniowych i doradczych. Dzięki udostępnieniu MŚP najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych oraz biznesowych, a także stworzeniu możliwości zastosowania ich we własnej praktyce gospodarczej, podmioty te zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku.

Jak zdobyć 100 000 na innowacje? Więcej informacji: TUTAJ

Interesują Cię zasady przekazywania dotacji? Znajdziesz je tu: Pliki do pobrania

Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy lubuskimi przedsiębiorstwami MŚP a sferą B+R i profesjonalnymi instytucjami doradczymi, poprzez stworzenie warunków do transferu badań, nowoczesnych technologii, wiedzy i innowacji do tych przedsiębiorstw, prowadzących do wzrostu ich poziomu innowacyjności i konkurencyjności.

CELE
SZCZEGÓŁOWE

PROJEKT REALIZOWAĆ BĘDZIE
TAKŻE CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. OPZL realizując największy w historii regionu projekt wsparcia innowacji, wzmocni swoją ofertę skierowaną do MŚP, a co za tym idzie, rozwinie także swój potencjał.
 2. Projekt zapewni wzmocniony przepływ transferu wiedzy i doświadczenia ze sfery B+R do lubuskich MŚP.
 3. Dzięki udostępnieniu MŚP najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych oraz biznesowych, a także stworzeniu możliwości zastosowania ich we własnej praktyce gospodarczej, firmy te zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku.
 4. Potencjał lubuskich MŚP zostanie także umocniony poprzez możliwość zabezpieczenie własności intelektualnej, zgłoszenia patentowe, zgłoszenia wzorów użytkowych/przemysłowych, zapewniających ochronę prawną w kraju i/lub zagranicą.

WARTOŚĆ
PROJEKTU

WARTOŚĆ PROJEKTU
WYNIESIE 5 946 125,02 zł!

z czego kwota 5 054 206,25 zł pokryta zostanie pieniędzmi ze środków unijnych. W jego efekcie wsparciem finansowym objętych zostanie 50 MŚP i zrealizowane zostaną 50 usługi.

MŚP, wybrane do projektu, otrzymają Bon, który może zostać udzielony na pokrycie do 85% wydatków kwalifikowalnych usługi. Jeśli usługa ta obejmie przeprowadzenie i/lub wdrożenie prac B+R, opracowanie lub wdrożenie nowego produktu, usługi lub technologii albo uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw – wówczas wartość wydatków kwalifikowalnych będzie mogła wynieść maksymalnie 117 647,05 zł netto. Bon może obejmować także szeroko pojęte doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania, procedury ochrony praw własności przemysłowej, internacjonalizacji i przygotowania strategii rozwoju działań eksportowych, a także prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej. W takich przypadkach maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 23 529,40 zł netto.

REALIZACJA
PROJEKTU

REALIZACJA PROJEKTU BON NA INNOWACJE
BĘDZIE PRZEBIEGAĆ WEDŁUG HARMONOGRAMU:

 1. Działania promocyjno-informacyjne Projektu
 2. Nabór, weryfikacja i wybór brokerów innowacji
 3. Konkursy o udzielenie wsparcia dla MŚP
  1. Przygotowania i nabór MŚP
  2. Prace badawczo-rozwojowe, wdrożeniowe i inne w ramach bonów
  3. Weryfikacja i rozliczenie projektów objętych bonami