PROJEKT BON NA INNOWACJE
ZOSTANIE ZREALIZOWANY
WEDŁUG 5 KROKÓW:

1

ZŁOŻENIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU:

 • Potrzeba
 • Zakwalifikowanie do MŚP
 • Przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy lub opcjonalnie Brokera Innowacji
 • Wniosek o Bon
 • Ocena wniosku

Etap składa się z konieczności zdefiniowania potrzeby, jaką podmiot gospodarczy planuje zrealizować w ramach projektu. Jeżeli zostanie on zakwalifikowany do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, powinien przeprowadzić procedurę wyboru Wykonawcy lub Brokera Innowacji w oparciu o zdefiniowaną potrzebę i sprzęt lub technologię, niezbędne do jej realizacji.

Po wykonaniu wstępnych czynności przedsiębiorca wypełnia wszystkie niezbędne dokumenty (o nieotrzymaniu lub wysokości otrzymanej pomocy de minimis, protokół wyboru Wykonawcy lub Brokera Innowacji wraz z deklaracją współpracy) i przekazuje je wraz z wnioskiem o Bon na Innowacje. OPZL, po otrzymaniu wniosku, dokona jego oceny i wybierze podmioty, które zostaną objęte wsparciem.

2

PODPISANIE UMOWY I USTALENIE WARUNKÓW REALIZACJI BONU:

 • Podpisanie umowy
 • Ustanowienie zabezpieczenia
 • Wniesienie wkładu własnego na koszty niekwalifikowalne

Podczas podpisywania umowy ustanowione zostanie zabezpieczenie projektu, a przedsiębiorca zostanie zobowiązany do wniesienia wkładu własnego na koszty niekwalifikowalne.

3

REALIZACJA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

 • Realizacja usługi
 • Przeniesienie praw do efektów usługi na rzecz firmy

Po podpisaniu umowy rozpoczęte zostaną prace nad realizacją projektu, w trakcie których nastąpi przeniesienie praw do efektów usługi na rzecz firmy.

4

PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW I ROZLICZENIE:

 • Raport z efektów usługi
 • Zapłata przez OPZL 85% wartości usługi
 • Zapłata przez firmę 15% wartości usługi

Bardzo ważnym elementem prac nad projektem jest przygotowanie i przedstawienie raportu z efektów usługi, stanowiącego jego podsumowanie. Na tym etapie odbywa się zapłata za usługę – 85% kwoty pokrywa OPZL, a 15% – firma, dla której usługa była świadczona.

5

WYKAZANIE UTRZYMANIA EFEKTÓW USŁUGI W OKRESIE 3 LAT

Każdy podmiot, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, ma obowiązek wykazania utrzymania efektów usługi przez kolejne 3 lata po zakończeniu prac według ustalonych procedur.