Dziewięć najczęściej popełnianych błędów we wnioskach

bon na innowacje opzl

Oto lista najczęstszych błędów popełnianych podczas wypełniania wniosków o Bon na Innowacje.

Słownictwo użyte w tekście jest mocno techniczne, ale powinno być zrozumiałe dla każdego przedsiębiorcy, który wypełnia wniosek.

POZOSTAWIONE PUSTE POLA WE WNIOSKU O BON LUB TEŻ NIEPEŁNE INFORMACJE

– w Formularzu wniosku o Bon nie należy pozostawiać pustych pól, oraz powinny być one wypełniane zgodnie z zawartymi w Formularzu wskazówkami, np. w polu E01 powinny znaleźć się informacje opisujące działalność Wnioskodawcy tzn. Data powstania, krótka historia firmy, przedmiot działalności, zatrudnienie, źródła i wysokość przychodów, eksport, konkurencja, struktura klientów, promocja, inwestycje, nagrody. Wskazówka ta dotyczy wszystkich pozostałych pól. W przypadku pól, w których powinny znaleźć się wartości liczbowe tj. w części H Formularza Wniosku o bon, należy wpisać odpowiednie wartości lub też wypełnić je zerami.

BRAK SPÓJNOŚCI WARTOŚCI ZAWARTYCH W POLACH B05, B06 Z WARTOŚCIAMI ZAWARTYMI W POLACH W CZĘŚCI H WNIOSKU O BON

– należy zwrócić uwagę na wskazówki zawarte w opisach poszczególnych pól Wniosku o bon i postępować zgodnie z nimi. W polu B05 nie należy ujmować kosztów niekwalifikowanych netto na rzecz Operatora.

KWOTA WNIOSKOWANEGO WSPARCIA W POLU B07 STANOWI WIĘCEJ NIŻ MAKSYMALNY MOŻLIWY DO UZYSKANIA POZIOM DOFINANSOWANIA TJ. 85% WARTOŚCI ZAWARTEJ W POLU B06 (bez kosztów Brokera innowacji)

– należy zwrócić uwagę, aby kwota wnioskowanego wsparcia nie przekraczała 85% kwoty z pola B06 (bez kosztów Brokera innowacji).

PRZEKROCZENIE MAKSYMALNEGO MOŻLIWEGO CZASU REALIZACJI USŁUGI (INFORMACJE ZAWARTE W POLACH B08, B09, F04, F07, F10)

– zgodnie z § 3 pkt 10 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje (…)” czas trwania Usługi realizowanej w ramach Bonu nie może przekraczać 6 m-cy oraz zgodnie z informacją podaną w opisie pola B09 Wniosku o bon data zakończenia Usługi nie powinna być późniejsza niż 13.08.2018 r.

BRAK SPÓJNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W POLACH B08 i B09 Z INFORMACJAMI W POLACH F04, F07, F10

– data rozpoczęcia Usługi zawarta w polu B08 powinna być spójna z datą określoną w polu F04, oraz data zakończenia Usługi zawarta w polu B09 powinna być spójna z datą określoną w polu F10 (w przypadku Usługi składającej się z 3 etapów). W przypadku Usługi składającej się z 1 lub 2 etapów – odpowiednio.

BRAK SPÓJNOŚCI MIĘDZY INFORMACJAMI ZAWARTYMI W POLACH W CZĘŚCI G WNIOSKU O BON (WSKAŹNIKI) Z INFORMACJAMI W CZĘŚCIACH F I H WNIOSKU

– należy zwrócić uwagę aby zaplanowane do osiągnięcia wskaźniki znalazły swoje odzwierciedlenie w opisach zawartych w częściach F Wniosku oraz jeśli dotyczy w kosztach określonych w częściach H Wniosku.

BRAK SPÓJNOŚCI MIĘDZY INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCIACH F03-F11 WNIOSKU O BON (w przypadku Usługi 3 etapowej, a w przypadku Usługi 1 lub 2 etapowej odpowiednio) Z INFORMACJAMI ZAWARTYMI W CZĘŚCI F12 ORAZ W CZĘŚCIACH H

– należy zwrócić uwagę aby opisy etapów Usługi (zakresy prac, produkty etapów) były spójne z opisami kosztów oraz aby były spójne z produktem Usługi.

NIEPRAWIDŁOWE DATY ZAWARTE W PROTOKOLE WYBORU WYKONAWCY/BROKERA INNOWACJI NIEZGODNE Z DATAMI ZŁOŻONYCH OFERT

– należy zwrócić uwagę na staranne przygotowanie wymaganych załączników do Wniosku o bon, w tym przypadku Załącznik I.7 Protokół wyboru Wykonawcy oraz Załącznik I.9 Protokół wyboru Brokera innowacji.