Nabór na Brokerów innowacji

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w związku z realizacją projektu pt. „Bon na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” w ramach Działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ogłasza nabór otwarty na Brokerów innowacji.

Brokerami innowacji mogą zostać:

 1. Osoby fizyczne:
  1. posiadające wykształcenie wyższe, działające w środowisku akademickim uczelni,
  1. posiadające aktualną wiedzę o potencjale naukowo – badawczym instytucji mogących świadczyć Usługi w ramach Regionalnego bonu na innowacje,
   a także doświadczenie w obszarze transferu wiedzy i technologii
   czy komercjalizacji badań.
 • Instytucje Otoczenia Biznesu (definicja IOB w Regulaminie Brokera innowacji)
 • posiadające doświadczenie w świadczeniu usług na rzecz MŚP,
  w przeciągu co najmniej trzech ostatnich lat, liczonych od daty rozpoczęcia naboru na Brokera innowacji,
 • będące w stanie wykazać realizację co najmniej 5 usług w obszarze transferu wiedzy i technologii czy komercjalizacji badań, w przeciągu co najmniej trzech ostatnich lat, liczonych od daty rozpoczęcia naboru na Brokera innowacji.

Zakres usług świadczonych przez brokera innowacji:

 1. Kompleksowa pomoc przy wyborze Wykonawcy Usługi dla danego Wnioskodawcy. Rozumie się przez to min. wskazanie jednostek naukowo – badawczych o odpowiednim potencjale do realizacji Usługi, a także pomoc w dopełnieniu procedury wyboru Wykonawcy.
 • Wsparcie w kontaktach z jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami, parkami naukowo – technologicznymi (potencjalni Wykonawcy). Stworzenie odpowiedniej płaszczyzny do kontaktów między Wykonawcą Usługi a Wnioskodawcą, organizacja spotkań, uczestnictwo w tych spotkaniach.
 • Doradztwo i wsparcie w procesie transferu wiedzy i technologii do MŚP.
 • Nadzorowanie wszystkich etapów przebiegu realizacji Usługi świadczonej
  przez Wykonawcę, pomoc w procesie realizacji Bonu na innowacje.
 • Wsparcie w rozliczeniu Usługi.
 • Sporządzenie szczegółowego raportu końcowego (zgodnie ze wzorem przygotowanym przez Operatora stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu Brokera innowacji), podsumowującego przebieg oraz efekty pracy Brokera innowacji.
 • Broker innowacji będący osobą fizyczną (nie dotyczy IOB) jest zobowiązany
  do wypełniania karty czasu pracy (na wzorze przygotowanym przez Operatora). Karta czasu pracy musi być zdana razem z raportem końcowym Brokera innowacji.


WSZYSTKIE SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE NABORU NA BROKERÓW INNOWACJI ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ OKREŚLA REGULAMIN BROKERA INNOWACJI DO POBRANIA PONIŻEJ

Zgłoszeń należy dokonywać po zapoznaniu się z Regulaminem Brokera Innowacji poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne poniżej:

Zał. 1 – formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych

Zał. 2 –  formularz zgłoszeniowy dla Instytucji Otoczenia Biznesu

Dodatkowo należy dołączyć:

Zał. 5 – oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków publicznych

Zał. 6 –  oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Osoby fizyczne są zobowiązane do dołączenia CV potwierdzającego informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym.

Wypełniony i podpisany  formularz i oświadczenia (skan) należy przesłać do dnia 30.10.2020 do godz. 15.00 na adres e-mail: m.przadka@opzl.pl wpisując w temacie wiadomości: zgłoszenie: „Broker innowacji” lub dostarczyć inną drogą do biura OPZL przy ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra.

W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu:

Maciej Prządka, e-mail: m.przadka@opzl.pl, tel. 533 322 619

PLIKI DO POBRANIA (kliknij, by pobrać):