Ogłoszenie konkursu Bon na Innowacje

bon na innowacje

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze

ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra

ogłasza konkurs nr 1/2017

w ramach Projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, III Typ projektu „Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy”, dedykowany lubuskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom, w terminie od 22.06.2017 do 24.07.2017 r. do godziny 16.00

Kwota alokacji na konkurs wynosi: 2 101 380,39 PLN.

Dodatkowo przewidziano środki na odwołania od wyników oceny w wysokości 10% alokacji co stanowi 210 138,03 PLN).

Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 2 311 518,43 PLN.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Alokacja może ulec zmianie, w tym zwiększeniu.

 


Kto może złożyć Wniosek o Bon?

Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu definicji określonej w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.), które w momencie składania Wniosku o Bon prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania Wnioskodawcy muszą znajdować się w województwie lubuskim)

Pozostałe warunki dotyczące Wnioskodawcy określone zostały w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Bon może zostać udzielony na pokrycie kosztów Usługi B+R obejmującej:

 • przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
 • wdrożenie nabytych prac B+R,
 • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
 • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw.

A także na pokrycie kosztów Usługi doradczej obejmującej:

 • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
 • doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
 • doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych (przedstawienie strategii będzie jednym z podstawowych warunków udziału w konkursie w ramach Działania 1.4 Osi Priorytetowej 1 – II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP),
 • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Jeden Bon może obejmować jedną lub kilka Usług B+R oraz doradczych.

W ramach konkursu udzielana będzie pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TWE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z dnia 24.12.2013 r. z późn. zm.), oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488 z późn. zm.), a także zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. 2004 Nr 123 poz. 1291 z późn. zm.).

 

Poziom i wartość dofinansowania

Bon może zostać udzielony na pokrycie do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych Usługi.

Maksymalna wartość pojedynczego Bonu (dofinansowania):

 • w przypadku Usługi B+R to kwota poniżej 100 000,00 zł (netto bez podatku VAT),
 • w przypadku Usługi doradczej to kwota poniżej 20 000,00 zł (netto bez podatku VAT).

Jeśli jeden Bon obejmuje zarówno Usługę B+R oraz Usługę doradczą, wówczas maksymalna łączna wartość Bonu to kwota poniżej 100 000,00 zł (netto bez podatku VAT), i jednocześnie wartość Bonu w odniesieniu do Usługi doradczej musi stanowić kwotę poniżej 20 000,00 zł (netto bez podatku VAT) a poziom wsparcia na Usługę doradczą nie może przekroczyć 30 proc. wartości całego wsparcia udzielonego w ramach jednego Bonu.

 

Termin przyjmowania wniosków

Nabór Wniosków o Bon rozpoczyna się 22.06.2017 r. i zakończy się 24.07.2017 r. o godz. 16.00.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: wrzesień 2017 r.

 

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek w trzech egzemplarzach oraz jeden komplet załączników przygotowane w sposób opisany w pkt 4-9 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia w ramach Projektu „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, należy złożyć w formie papierowej w siedzibie głównej Operatora tj.:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, 65 – 076 Zielona Góra, ul. Reja 6.

Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Wniosek wraz z załącznikami powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, zawierającym następujące informacje:

 • Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy.
 • Nazwa i adres Operatora.
 • Dopisek „Konkurs – Bon na innowacje”.

Datą wpływu Wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora.

Niezbędne dokumenty oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie www.innowacje.opzl.pl.