Wspornik do palet z paliwa alternatywnego RDF? Tak, to jeden z efektów bonów na innowacje!

Niewłaściwa gospodarka odpadami przyczynia się do zmian klimatu, zanieczyszczeń gleby i powietrza. Negatywnie wpływa na wiele ekosystemów, w tym na świat fauny i flory, jak również na zdrowie człowieka. To wiemy wszyscy. Jednak poza bezdyskusyjnym wpływem na środowisko, klimat i społeczeństwa, problem odpadów generuje również wymierne i często ogromne straty gospodarcze.

Stąd też przepisy UE wymagają od państw członkowskich m.in. odpowiedniej hierarchii postępowania z odpadami. Nakładają wymóg stosowania konkretnych środków i priorytetowego traktowania działań w zakresie ponownego użycia i recyklingu odpadów, przedkładając je nad działania związane z ich  składowaniem i spalaniem, co jest zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym.

Idea gospodarki o obiegu zamkniętym

Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym? Jest to idea zakładająca minimalizację wpływu wytworzonego produktu na środowisko poprzez takie jego zaprojektowanie i taki dobór materiałów, które umożliwią jego ponowne włączenie w obieg, po zakończeniu użytkowania w pierwotnej formie.

W ideę tą idealnie wpisuje się projekt pt. „Opracowanie i wytworzenie wspornika do palet z paliwa alternatywnego RDF”, zrealizowany w ramach Bonów na innowacje.

Uczestnicząc w wielu spotkaniach i konferencjach o tematyce gospodarki odpadami, dostrzegliśmy, że ciągle podnoszony był temat trudności i kosztów utylizacji RDF-u. Wówczas powstał pomysł wykorzystania tego odpadu w naszym przedsiębiorstwie m.in. do produkcji wsporników do palet. Tak zrodził się plan na nasz projekt, który mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu ze środków europejskich  – mówi Artur Kania, właściciel Centrum Inżynierii Artur Kania.

RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel) jest odpadem mieszanym o określonych parametrach fizykochemicznych, powstały wskutek procesu technologicznego rozdrabniania, mieszania, oczyszczania i uszlachetniania takich składników jak tworzywa sztuczne, guma, różnego rodzaju opakowania, tekstylia, drewno, włókniny oraz innych odpadów komunalnych. Charakteryzuje się wysokimi właściwościami kalorycznymi.

Wspornik do palet z paliwa alternatywnego RDF

W efekcie usługi badawczo-rozwojowej zrealizowanej dla Centrum Inżynierii przez wyspecjalizowaną jednostkę Gorzowski Ośrodek Technologiczny Park Naukowo-Przemysłowy Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim, powstał wspornik do palet wykonany z paliwa alternatywnego RDF o obniżonej kaloryczności, będący alternatywą dla obecnie wykorzystywanych wsporników wykonanych z drewna i wiórów drzewnych. Opracowana technologia, pozwala nie tylko zastąpić cenny surowiec drzewny odpadem, ale również sam wyrób końcowy – wspornik – charakteryzuje się lepszymi właściwościami fizycznymi tj. mniejszą nasiąkliwością i spęcznieniem, odpornością na grzyby i szkodniki drewna. Nowy sposób zagospodarowania odpadu RDF niż dotychczasowy – składowanie i spalanie – to dodatkowa ulga dla środowiska.

Obiecujące wyniki badań, w efekcie których uzyskaliśmy zweryfikowaną technologię i gotowy produkt w postaci wspornika wytworzonego z odpadu RDF, umożliwiają nam rozpoczęcie procedury utraty statusu odpadu dla tego surowca oraz wdrożenie wspornika na rynek jako produktu handlowego. Dostępność i stosunkowa łatwość pozyskania odpadu RDF, jeszcze bardziej wzmacnia szansę na rynkowe powodzenie naszego rozwiązania. – zaznacza przedsiębiorca.

Tytuł projektu: „Opracowanie i wytworzenie wspornika do palet z paliwa alternatywnego RDF”

Wartość projektu: 136 530,00 PLN, w tym wartość dofinansowania: 94 350,00 PLN

Centrum Inżynierii Artur Kania to firma o profilu inżynierskim, której kompetencje skupiają się w głównie w obszarze szeroko pojętej budowy maszyn. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w opracowaniu ich koncepcji i projektów, a także w opracowaniu kompleksowych linii produkcyjnych skrojonych pod indywidualne potrzeby klientów. Ale to nie wszystko. Domeną firmy jest również recykling, gospodarka odpadami drzewnymi, energetycznymi oraz odpadami przemysłu spożywczego. Centrum zapewnia swoim klientom stałe wsparcie w zakresie szeroko pojętego inżynieringu, oferując innowacyjne, a zarazem proste rozwiązania konstrukcyjne, co zostało docenione w konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pt. „Produkt w obiegu” w roku 2020. Opracowana przez firmę linia do wytwarzania płyt z RDF i z innych odpadów, zyskała uznanie jury ze względu na oferowaną możliwość przetwarzania dużej ich ilości i szerokie spektrum wykorzystania.