BON NA INNOWACJE – ogłoszenie konkursu nr 2/2021

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, z siedzibą w Zielonej Górze, ogłasza konkurs nr 2/2021 w ramach projektu pt. “Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Celem projektu jest wsparcie działalności innowacyjnej lubuskich firm poprzez udzielenie wsparcia w formie bonu na realizację projektu badawczo – rozwojowego i/lub usług doradczych. Zrealizowane w ramach bonów usługi badawczo-rozwojowe, powinny doprowadzić do powstania nowych bądź ulepszonych produktów czy też usług, lub do zmian procesowych w przedsiębiorstwach. 

Sprawdź czy dofinansowanie jest dla Twojej firmy. Bon w pytaniach i odpowiedziach: BON NA INNOWACJE – FAQ (opzl.pl)

UWAGA:

Z uwagi na wiele ważnych zmian w dokumentacji prosimy Wnioskodawców, Wykonawców oraz Brokerów o wnikliwie zweryfikowanie dokumentacji obowiązującej w bieżącym konkursie.


Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra, ogłasza konkurs nr 2/2021 w ramach projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, III Typ projektu „Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy”, dedykowany lubuskim mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom,

w terminie:
od dnia 11.10.2021 od godziny 08:00
do osiągnięcia 300% całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs 2/2021
(nie dłużej niż do dnia 22.10.2021 r. do godziny 16:00)

Kwota alokacji na konkurs wynosi:  1 125 875,95 PLN.
Dodatkowo przewidziano środki na odwołania od wyników oceny w wysokości 10% alokacji, co stanowi  112 587,59 PLN.
Łączna pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi  1 238 463,54 PLN.
Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Alokacja może ulec zmianie, w tym zwiększeniu.

Kto może złożyć Wniosek o Bon?
Mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo w rozumieniu definicji określonej w Załączniku nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 z późn. zm.), które w momencie składania Wniosku o Bon prowadzą działalność gospodarczą na terytorium województwa lubuskiego potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru KRS lub CEIDG (adres siedziby, oddziału lub miejsce zamieszkania Wnioskodawcy muszą znajdować się w województwie lubuskim).

Pozostałe warunki dotyczące Wnioskodawcy określone zostały w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia, wersja 02 z dnia 07.09.2021.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Jeden Bon może obejmować jedną lub kilka Usług B+R oraz doradczych.
Bon może zostać udzielony na pokrycie kosztów Usługi B+R obejmującej:

 • Przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze małej skali).
 • Wdrożenie nabytych prac B+R.
 • Opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
 • Uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw.

A także na pokrycie kosztów Usługi doradczej obejmującej:

 • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
 • doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
 • doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Poziom i wartość dofinansowania
Bon może zostać udzielony na pokrycie do 85 proc. wydatków kwalifikowalnych Usługi.
Maksymalna wartość pojedynczego Bonu (dofinansowania):

 • w przypadku Usługi B+R to kwota poniżej 100 000,00 zł netto bez podatku VAT, a w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie posiada prawnej możliwości odzyskania VAT poniżej 100 000,00 zł brutto,
 • w przypadku Usługi doradczej to kwota poniżej 20 000,00 zł netto bez podatku VAT, a w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada prawnej możliwości odzyskania VAT poniżej 20 000,00 zł brutto.

Jeśli jeden Bon obejmuje zarówno Usługę B+R oraz Usługę doradczą, wówczas maksymalna łączna wartość Bonu to kwota poniżej 100 000,00 zł netto bez podatku VAT, a w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada prawnej możliwości odzyskania VAT poniżej 100 000,00 zł brutto i jednocześnie wartość Bonu w odniesieniu do Usługi doradczej musi stanowić kwotę poniżej 20 000,00 zł netto bez podatku VAT, a w przypadku gdy Wnioskodawca nie posiada prawnej możliwości odzyskania VAT poniżej 20 000,00 zł brutto, oraz poziom wsparcia na Usługę doradczą nie może przekroczyć 30 proc. wartości całego wsparcia udzielonego w ramach jednego Bonu.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach projektu będzie udzielane w ramach pomocy de minimis. Więcej informacji o pomocy de minimis znajduje się w paragrafie 6 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia, wersja 02 z dnia 07.09.2021.

Termin przyjmowania wniosków
Nabór Wniosków o Bon rozpoczyna się dnia 11.10.2021 od godziny 08:00 r. i zakończy się po otrzymaniu wniosków, których łączna wartość wnioskowanego dofinansowania osiągnie kwotę 300% całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs 2/2021 (nie dłużej niż do dnia 22.10.2021 r. do godziny 16:00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu
Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: styczeń 2022 r.

Sposób prowadzenia oceny w ramach konkursu 2/2021
W pierwszej kolejności Operator analizuje wniosek pod względem formalnym. Jeżeli wniosek zostanie oceniony pozytywnie to przechodzi do oceny merytorycznej, która obejmuje 3 etapy, ocenę: obligatoryjną, fakultatywną i premiującą. Wszystkie etapy oceny oraz kryteria zostały szczegółowo opisane w paragrafie 10 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia, wersja 02 z dnia 07.09.2021.

Miejsce i sposób składania wniosków
Wniosek w jednym egzemplarzu oraz jeden komplet załączników przygotowane w sposób opisany w paragrafie 9 Regulaminu przyznawania i rozliczania wsparcia, wersja 02 z dnia 07.09.2021, należy złożyć w formie papierowej w siedzibie głównej Operatora tj.:

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
ul. Reja 6, 65-076 Zielona Góra

Wniosek należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską. Wniosek wraz z załącznikami powinny być dostarczone w zamkniętej kopercie lub w innym zamkniętym opakowaniu, zawierającym następujące informacje:

 • Pełna nazwa i adres Wnioskodawcy.
 • Nazwa i adres Operatora.
 • Dopisek „Konkurs – Bon na innowacje”.

Datą wpływu Wniosku jest dzień dostarczenia go do siedziby głównej Operatora.

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE DLA KONKURSU 2/2021 znajdują się pod linkiem: PLIKI