Wyniki oceny merytorycznej Wniosków o Bon w konkursie nr 2/2021

W dniu 10 lutego 2022 roku zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o bon złożonych w ramach konkursu nr 2/2021 ogłoszonego w dniu 16.09.2021 roku przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Poniżej przedstawiamy jej wyniki.

Przypomnijmy, że w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 30 aplikacji, o łącznej wartości 4 169 217,22 zł, z czego wartość wydatków kwalifikowalnych stanowiła 3 373 577,50 zł, a wartość wnioskowanego dofinansowania 2 822 892,30 zł.

Kryteria formalne zostały spełnione przez 12 Wniosków, i te skierowane zostały do oceny merytorycznej, natomiast niestety 18 Wniosków na ocenie formalnej uzyskało wynik negatywny.

Eksperci dokonali oceny merytorycznej Wniosków na podstawie kryteriów wyboru wynikających z treści Regulaminu projektu, która zakończyła się z wynikiem pozytywnym dla 7 z nich.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursu kwota alokacji to 1 125 875,95 zł. Dodatkowo przewidziano środki na odwołania od wyników oceny merytorycznej w wysokości 10% alokacji, czyli kwotę 112 587,59 zł. Tak więc, łączna pula środków przeznaczonych na konkurs to kwota 1 238 463,54 zł.

Oznacza to, że alokacja, bez środków na odwołania, wystarczy na sfinansowanie wszystkich pozytywnie ocenionych Wniosków.

Lista rankingowa Wniosków ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej do pobrania TUTAJ

Przyczyną odrzucenia 5 wniosków na etapie oceny merytorycznej było niespełnienie co najmniej jednego kryterium merytorycznego obligatoryjnego.

Lista wniosków ocenionych negatywnie na ocenie merytorycznej obligatoryjnej do pobrania TUTAJ

O wynikach oceny będziemy informować indywidualnie wszystkich Wnioskodawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając informacje na adresy e-mail podane we Wnioskach o bon. Po wysłaniu wiadomości elektronicznej – nie od dnia opublikowania powyższych list – będziecie mieć Państwo 5 dni na złożenie ewentualnego odwołania od wyników oceny. Prosimy cierpliwie czekać na wiadomość od Opiekuna Wniosku.

Gratulujemy Wnioskodawcom, których Wnioski zostały wybrane do dofinansowania i informujemy, że w ciągu najbliższych dni będziemy się z Państwem kontaktować celem podpisania Umowy. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, macie Państwo 5 dni na jej podpisanie, licząc od dnia wysłania informacji dot. podpisania Umowy na wskazany przez Państwa adres e-mail. Wzór Umowy można pobrać TUTAJ.